Regulamin

  • Regulamin sklepu


zainteresowanego zawarciem umowy z Altway(PL) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej „Spółką” lub „Altway”), poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Spółka wykonując obowiązek informacyjny wskazany w art. 12 ustawy 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. DZ.U. 2019 poz. 134) niniejszym przekazuje Nabywcy, będącemu konsumentem, po wyrażeniu przez niego woli zawarcia umowy ze Spółką, następujące informacje:

1) Produkty oferowane przez Altway stanowią

2) Sposobem kontaktu Altway z Nabywcą jest forma elektroniczna, na wskazany przez Nabywcę w Zamówieniu adres e-mailowy lub numer telefonu, a także pisemnie, na adres Nabywcy wskazany na platformie Allegro.

3) Dane identyfikujące przedsiębiorcę: ALTWAY (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584010, NIP: 5842745045, REGON: 362883128,  

4) Adres przedsiębiorcy: Al. Grunwaldzka 212/ALTWAY, 80-266 Gdańsk, adres poczty elektronicznej [email protected], tel +48 58-881-00-78

5) Adres poczty elektronicznej właściwej do wnoszenia reklamacji: [email protected]

6) Informacje określone w art. 12 pkt. 5-8 oraz 13-17 w/w ustawy, są zawarte we wzorze formularza zamówienia, udostępnianego Nabywcy przed zawarciem umowy wraz z niniejszą Kartą Informacyjną.

7) Nabywca nie jest zobowiązany do zapłaty Altway kaucji lub innych zabezpieczeń,  w tym żadnych gwarancji finansowych w związku z zawarciem umowy.

8) Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Altway umowy, bez podawania przyczyny, a także bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.  w/w ustawy, w terminie 14 dni. Prawo do odstąpienia od umowy Nabywca może wykonać poprzez dostarczenie Altway (na adres mailowy lub pocztą) oświadczenia o treści, z którego wynika wola Nabywcy odstąpienia od umowy. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Karty Informacyjnej.

9) Odstąpienie od umowy zawartej z Altway, może zostać wykonane również poprzez wypełnienie i dostarczenie Altway wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do Karty Informacyjnej. Wzór jest również załącznikiem do w/w ustawy.

10) Zgodnie z art. 38 w/w ustawy, Nabywca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie usługi montażu Towaru, ani usługi przewozu Towaru do wskazanego w Zamówieniu miejsca. Nabywca nie będzie również uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Towar zostanie zaprojektowany ściśle według specyfikacji Nabywcy, dla jego indywidualnych potrzeb.

11) W przypadku odstąpienia od umowy, Nabywca będzie zobowiązany do zwrotu Altway Towaru, a także zwrotu bezpośrednich kosztów z tym związanych. Jeżeli jednak Towar został dostarczony do miejsca zamieszkania Nabywcy, w którym mieszkał w chwili zawarcia umowy, wówczas Altway odbierze Towar z tego miejsca, na własny koszt.

12) W przypadku sporu ze Spółką związanego ze złożoną reklamacją lub dochodzenia innych roszczeń od Spółki, Nabywca jest uprawniony do skorzystania z pomocy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, złożenia wniosku o wszczęcie mediacji  do właściwego inspektoratu Inspekcji Handlowej, czy wniesienia sprawy do prowadzonych przez Inspekcję stałych sądów polubownych, działających na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, bądź złożenia wniosku do podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które działają na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wskazane postępowania są bezpłatne i dobrowolne, a ich wszczęcie nie zamyka Nabywcy drogi do sądowego dochodzenia jego roszczeń. 


Załącznik: