Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.altwaylab.com oraz jej subdomen (dalej: „Strony internetowej”) oraz w związku z nabywaniem produktów od ALTWAY (PL) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212, 80-266 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584010, NIP: 5842745045, REGON: 362883128, o kapitale zakładowym 960.000 zł (zwana dalej „ALTWAY), sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowej www.altwaylab.com (zwany dalej „Sklepem”).

Od 25 maja 2018 roku w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określane jako „RODO”). W polskim porządku prawnym obowiązuje również ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W związku z tym, pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich się to odbywa. Poniżej, znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest 
ALTWAY (PL) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212, 80-266 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584010, NIP: 5842745045, REGON: 362883128, o kapitale zakładowym 960.000 zł (zwana dalej „ALTWAY) oraz nasi Zaufani Partnerzy, których lista znajduje się tutaj.

Kontakt z administratorem
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z ALTWAY drogą elektroniczną,
wysyłając e-mail pod adres: [email protected]
l
Inspektorem Danych Osobowych we ALTWAY jest Karolina Zakrzewska, kontakt: +48 58 88 100 78 ext: 715


Środki ochrony danych osobowych

ALTWAY stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.


Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Stron internetowych oraz nabywanie produktów od ALTWAY wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Czynności związane z oferowaniem potencjalnym klientom informacji o produktach ALTWAY, z wyłączeniem wysyłania niezamówionych informacji handlowych oraz stosowania marketingu bezpośredniego.

1) imię i nazwisko lub nazwa firmy
2) adres e-mail
3) numer telefonu
4) adres zamieszkania
5) opcjonalnie – inne dane kontaktowe, np. NIP

art. 6 ust. 1lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez ALTWAY)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania informacji o produktach oferowanych przez ALTWAY (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania informacji o produkcie ALTWAY)

ALTWAY będzie przetwarzała ww. dane osobowe od czasu zawarcia umowy sprzedaży produktów ALWAY lub też, w przypadku nie zawarcia tej umowy do czasu oświadczenia osoby od której dane te pochodzą o tym, iż nie ma zamiaru nabyć produktów ALTWAY.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez ALTWAY, która jest umową o świadczenie usług zawieranych drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1) imię i nazwisko

2) nazwa firmy, NIP firmy

3) adres e-mail

4) adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany

5) numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO


(przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów ofertowanych przez ALTWAY, która jest umową o świadczenie usług zawieranych drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez ALTWAY, która to umowa jest świadczeniem usług drogą elektroniczną (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność złożenia zamówienia na wybrane Produkty ALTWAY oraz niemożność zawarcia i wykonania umowy ich sprzedaży klientowi).

ALTWAY będzie przetwarzała ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

wysyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez ALTWAY oraz stosowanie marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, w formie newslettera lub innej formie elektronicznej i papierowej.

1) imię i nazwisko

2) nazwa firmy, NIP firmy

3) adres e-mail

4) adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany

5) numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje otrzymanie informacji o produktach ALTWAY, promocjach i obniżkach cen, nowościach w asortymencie.

ALTWAY będzie przetwarzało ww. dane osobowe przez czas, od uzyskania zgody na ich przetwarzanie, aż do czasu cofnięcia takiej zgody lub skorzystania przez osobę od której te dane pochodzą z jej prawa do bycia zapomnianym.


Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Są to dane osobowe, wymienione w tabeli powyżej, które są zbierane w celach tam określonych, w tym w ramach korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu,  stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez ALTWAY, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.  Dane osobowe to, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku skorzystania z naszego sklepu są to również imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa Twojej firmy , jej siedziba oraz jej NIP.


W niektórych przypadkach, np. wysyłanie informacji handlowych oraz stosowanie marketingu bezpośredniego aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej odrębnej zgody. Poprosimy Ciebie wtedy o wyrażenie takiej zgody. Taka zgoda będzie wyrażana przez Ciebie w formie elektronicznej, poprzez kliknięcie w ikonę zgody, obok umieszczonej tam treści zgody, z którą możesz i powinieneś się zapoznać przed jej udzieleniem.


Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, ALTWAY będzie przetwarzała Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w tabeli i odnosi się do analizy Twojej aktywności na Stronach internetowych.

Profilowanie danych osobowych następuje za pomocą następujących narzędzi używanych przez ALTWAY: website Altwaylab.com .

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Jeżeli nie chcesz, aby twoje dane osobowe podlegały profilowaniu, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania (art. 21 ust. 1 i 2 RODO).

ALTWAY będzie przetwarzała dane osobowe, w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.


Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez ALTWAY, naszych Zaufanych Partnerów oraz przez naszych podwykonawców, tj. podmioty z pomocy, których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, np. kurierów, przewoźników, producentów Produktów, dostawców domeny internetowej, dostawca usługi płatności „przelew24”.

W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego i nieograniczonego korzystania z nich, a jedynie uprawnia takiego odbiorcę do korzystania z tych danych w celach wyraźnie wskazanych. W odpowiednich umowach z odbiorcami danych ALTWAY zobowiązuje odbiorców danych do stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony danych osobowych. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego, którym jest ALTWAY z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Nadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej – wtedy gdy wystąpią do nas ze stosownym żądaniem w oparciu obowiązującą podstawę prawną.


Jakie są Twoje prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. Prawo do informacji, jakie konkretnie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez ALTWAY oraz uprawnienie do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne kopie lub formy utrwalenia tych danych Administrator może pobrać od Ciebie opłatę.
 2. Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania.
 3. w niektórych sytuacjach możesz zwrócić się do ALTWAY o usunięcie swoich danych osobowych (tj. kiedy dane przestaną być potrzebne ALTWAY do celów, o których Ciebie poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta Twoja zgoda na przetwarzanie danych – o ile ALTWAY dalej nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, niż ta dotycząca wymogu posiadania tej zgody – jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na ALTWAY obowiązku prawnego);
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez ALTWAY na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez ALTWAY na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie ( jednakże cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub ALTWAY nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych) ALTWAY nie dokonywało na tych danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywało;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ALTWAY, w szczególności dotyczy to Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, ALTWAY niezwłocznie przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe, uzyskane w celach wskazanych powyżej w tabeli, ALTWAY przetwarza przez okres tam w skazany, natomiast inne dane osobowe, które ALTWAY uzyskało zgodnie z przepisami RODO, przechowywane są do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania albo do momentu gdy ALTWAY samo ustali, że dane te są już nieaktualne.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

ALTWAY, co do zasady nie przekazuje Twoich danych osobowych do żadnego państwa trzeciego (Poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowej.


Pliki Cookies

W czasie wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, takim jak np. komputer, telefon, tablet), przechowujące informacje związane ze sposobem korzystania ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu, dla osób z niego korzystających. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.


ALTWAY wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:


 1. zapewnienie prawidłowego działania Stron internetowych i Sklepu– dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Stron internetowych i Sklepu, korzystanie z dostępnych na nich funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
 2. zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników o Stron Internetowych i Sklepu oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z kont należących do ich posiadaczy, co stanowi ochronę Twoich danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych.
 3. utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu na konto – dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie Twoich danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania ze Stron internetowych i Sklepu.
 4. tworzenie baz danych o użytkownikach – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Stron internetowych i Sklepu (np. ilu użytkowników je odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest nieustanne ulepszanie Stron Internetowych i Sklepu, aby dostosowywać je do preferencji ich użytkowników.
 5. Wykonywanie działań marketingowych – dzięki plikom cookies, ALTWAY może kierować do Ciebie informacje uznane przez Ciebie za interesujące oraz może dokonywać skutecznego Profilowania.


ALTWAY umieszcza w Twoim urządzeniu końcowym zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Pliki cookies gromadzone i przechowywane przez ALTWAY nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoich urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniach.

Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez ALTWAY wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej.


ALTWAY korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:

(więcej informacji znajdziesz tutaj)


Nazwa pliku cookie

Opis pliku

Operator

Rodzaj i cel

Ultimate GDPR & CCPA Cookie 

Plik ten sprawdza, czy została wyrażona zgodna na przetwarzanie danych, przez osobę wchodzącą na stronę.

Google LLC

Stałe – Niezbędne

_ga, _gat, _gid, _gtag

Google Analytics analizuje ruch na stronie internetowej, skąd pochodzi
Szczegóły: 
https://policies.google.com/privacy

Google LLC

Stałe – Analityczne

__cfduid

Identyfikacja IP w celu zabezpieczenia serwera przed atakami typu brute force.

Szczegóły: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Cloudflare

Sesyjne – Niezbędne

NID

Google zapamiętuje Twoje preferencja takie jak język, miejsce, wielkość tekstu, liczbę wyników na stronie oraz informację o ew. włączeniu filtru Google Safe Search.

Szczegóły: https://policies.google.com/privacy

Google LLC

Sesyjne – Techniczne

Facebook

Pomiar skuteczności reklam oraz optymalizacja działań reklamowych przez identyfikację użytkownika na Facebooku.

Szczegóły:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Facebook Inc.

Stałe – Marketingowe


Za pośrednictwem przeglądarki internetowej możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Strony Internetowe, Sklep lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować brak możliwości zrealizowania celów, dla których te pliki są wykorzystywane, między innymi ułatwienie funkcjonowania Stron Internetowych i Sklepu.